Nyckeltalsskolan

Nyckeltalsbeskrivningar

Här hittar du vanliga nyckeltalsbeskrivningar och ekonomiska termer

Nyckeltalsbeskrivningar och ekonomiska termer

Undrar du något över ett visst nyckeltal eller vad det egentligen betyder, här hittar du de vanligaste ekonomiska termerna och nyckeltal vi brukar få frågor kring.

< Gå tillbaka till Nyckeltalsskolan

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person där bolaget i sig är bundet till avtal och som står för eventuella skulder och risker. Ägarna i ett aktiebolag riskerar inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet om företaget inte kan betala sina skulder.

Privata aktiebolag måste ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Ett publikt aktiebolag måste ha minst 500 000 kr i registrerat aktiekapital. Det är bara publika aktiebolag som får erbjuda allmänheten att köpa aktier i bolaget.

Arbetsgivaravgift

De avgifter som en arbetsgivare måste betala för varje anställd i bolaget. Denna kostnad är utöver lön till den anställde, kan ibland även kallas för löneskatt.

Administrationskostnader

Administrationskostnader avser kostnader för ledningsgrupp, personalavdelningar, redovisning i de organisatoriska enheter som inte direkt medverkar vid inköp, tillverkning eller försäljning.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att brukas eller innehas med en period på minst ett år. Det är inte en typ av tilllgångar utan består av tre kategorier, immateriella tillgångar, materiella tillgångar samt finansiella tillgångar.

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar som anses ha en nyttjandeperiod på max fem år. Tex, patent, varumärken, forskning etc.

Materiella tillgångar är tex, maskiner, inventarier, byggnader och mark.

Finansiella tillgångar är långsiktiga placeringar som aktier, fordringar och värdepapper.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Detta nyckeltal visar hur stor avkastning aktieägarna får på sitt investerade kapital och visar hur lönsamt bolaget är för de som har ägarandelar i bolaget. Ett mycket vanligt nyckeltal som investerare använder sig av då det visar hur balansen av detta ser ut. Kan ibland även kallas för Räntabilitet.

ROE är förkortning för den engelska termen Return on Equity

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)

Detta nyckeltal visar hur väl de har lyckats med att generera avkastning på det kapital som bolagets ägare och långivare har satsat till bolaget. Vissa anser att detta nyckeltal är bättre att använda när man tittar på bolagets effektivitet och lönsamhet eftersom man tar med både eget kapital och skulder i beräkningen.

ROCE är förkortning för den engelska termen Return on Capital Eployed.

Avkastning på totalt kapital (ROA)

Detta nyckeltal visar hur väl avkastningen är på totalt kapital. Alltså hur avkastningen ser ut på de totala tillgångarna i bolaget. Du kan på ett enkelt sätt få reda på om bolaget gör en bra avkastning på det totala kapitalet i bolaget. Brukar sammanfattas i att det visar hur väl ledningen använder tillgångarna i bolaget för att generera vinster eller inte.

ROA är förkortning för den engelska termen Return on Assets.

Avkastning på operativt kapital (ROOC)

Detta nyckeltal visar hur lönsamheten i bolaget är oberoende av de finansiella tillgångarna. Det operativa kapitalet är de kapital som behövs för bolagets faktiska verksamhet. 

ROA är förkortning för den engelska termen Return on Operating Capital

Avskrivning

I bokföringssammanhang är avskrivning en redovisning för kostnaden när det blir en värdeminskning av en tillgång. Tillgångar kan tex, vara inventarier, maskin eller byggnader. Kostnaden för en tillgång periodiseras på flera år beroende på hur lång livslängd tillgången har. 

Avsättning

Avsättning är en post i balansräkningen som innebär att man binder beloppet till framtida, förväntande utgifter. Exempel på avsättning r tex; semester (personalens intjänade semesterlön) och pensionsavsättningar (personalens intjänade pension), avsättningar för garantier (garantiåtagande till kund), bokslutsdispositioner och uppskjutna skatter.

B

Balansräkning

En ekonomisk term som används inom företagsekonomi och syftar på en sammanställning av företagets ekonomiska ställning, termen inkluderar företagets tillgångar och skulder samt bolagets egna kapital.

Balanslikviditet

Balanslikviditeten ger en bild av hur effektivt företaget är vad beträffar försäljning och lagerhantering, eller med andra ord hur mycket pengar företaget kan frigöra under aktuellt år.

Beviljad checkkredit

En checkräkningskredit är en kredit som kan utnyttjas av företag för att kunna låna pengar på checkkontot upp till ett visst gränsbelopp. Det är en form av lån, där hela krediten inte behöver utnyttjas hela tiden.

Det används för att hjälpa till med rörelsekapitalet i ett företag eller en förening. En checkkredit har kostnader i form av en dispositionsränta och en kontraktsränta, där kontraktsräntan är en årlig procentuell avgift på hela kreditbeloppet. Checkkrediten är fördelaktigare än lån eftersom ränta endast betalas för en del av krediten som utnyttjas, i stället för hela beloppet.

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdisposition är ett sätt för företag att sänka skatteuttaget eller skjuta upp beskattning av sina resultat till ett senare tillfälle. Bokslutsdispositionerna finns längst ner i resultaträkningen.

Bokföringsdispositioner är en möjlighet att minska det beskattningsbara resultatet ett visst år för att senare år ta fram det som en intäkt och därmed öka det beskattningsbara resultatet det året. Man kan skapa en jämnare fördelning år från år, och detta kommer av att staten vill stimulera företag att behålla vinstmedel för att på så sätt kunna expandera och satsa på utveckling.

Obeskattade reserver finns i balansräkningen och är ackumulerade bokslutsdispositioner. Förr eller senare måste obeskattade reserver återföras till beskattning. Genom att hålla avsättningarna är större än återföringarna kan ett bolag bygga upp obeskattade reserver som aldrig behöver tas upp till beskattning.

Bruttovinst

Ett vanligt förekommande nyckeltal inom företagsvärlden och betyder att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader.

I handelsföretag refereras bruttovinst till skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Inom industriföretag menar bruttovinst tex, försäljningspris minus direkta tillverkningskostnader. Därför kan bruttovinst definieras på olika sätt.

Byggnader / Mark

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten kan höra byggnader, skog, vatten, fiske m.m. Eftersom olika avskrivningsprinciper tillämpas för byggnader, byggnadsinventarier och mark separeras mark från byggnader och byggnadsinventarier.

Skattemässigt är alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter definierade som näringsfastigheter. Exempel på näringsfastigheter är jordbruksfastigheter, hyresfastigheter, kontorsfastigheter och industrifastigheter.

Mark värderas och bokförs initial till anskaffningsvärdet, vilket är vad företaget betalat för marken.

D

Debiteringsgrad

Kan även kallas för beläggningsgrad och används ofta inom tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetat tid. Debiteringsgrad är förhållandet mellan den tid som bolaget faktiskt fakturerar för i förhållande till den tid som krävs för bolaget och de anställda att utbilda sig, intern kontorstid som inte ingår i fakturerade timmar.

Dotterbolag

Ett aktiebolag där minst hälften av aktierna i bolaget ägs av ett annat bolag, som kallas för moderbolaget. Denna struktur av företag kallas sedan för Koncern.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring beskriver vårt sätt att bokföra och att varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp. Du har säkert hört eller är bekant med termerna debet och kredit inom bokföringen.

E

EV / EBITDA

EBITDA används ofta vid värdering av företag, för att få en komplett bild så brukar man använda två olika delar för detta värde. EV som baseras i balansräkningen är marknadsvärde på aktierna + skulder – likvida medel. Och EBITDA som är baserad i resultaträkningen definieras som resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

EV / EBIT

EBITA används också ofta vid värdering av företag, för att få en komplett bild så brukar man använda två olika delar för detta värde. EV som baseras i balansräkningen är marknadsvärde på aktierna + skulder – likvida medel. Och EBITA som är baserad i resultaträkningen definieras som resultat före räntor, skatt, inte med nedskrivningar och avskrivningar som du har i nyckeltalet EBITDA.

E-faktura

En E-faktura som du säkert har hört talas om är en elektronisk möjlighet att betala fakturor automatiskt på antingen förfallodagen eller efter ett godkännande. På detta sätt förenklar man hanteringen av inkommande fakturor och behöver inte skicka något per post eller liknande.

Eget kapital

Bolagets egna kapital består av det kapital som ägarna har satt in i företaget. Detta är tex startkapital man har satt in men kan även innehålla kapitaltillskott som har satts in i senare skede. Eget kapital är skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder.

Ibland kan eget kapital kännas förvirrande då det står på kreditsidan som är minussidan i bokföringen men förklaringen till det är att det tolkas som en skuld till företagets ägare.

Extraordinära intäkter /kostnader

Intäkter eller kostnader som inte kan hänföras till företagets ordinarie verksamhet redovisas under extraordinära inkomster eller utgifter. Det är mycket svårt att klassificera intäkter och kostnader som extraordinära, så de förekommer sällan i resultaträkningar.

Upphovet till denna intäkt eller kostnad måste “klart sakna samband” med företagets ordinarie verksamhet och avse ett betydande belopp för att kunna klassas som extraordinär. Först i samband med bokslutet beslutas det om extraordinära poster.

F

Fastighetsinteckningar

En fastighetsinteckning innebär att en fastighetsägare pantsätter sin fastighet som säkerhet för en skuld. Lantmäteriet ansvarar för inteckningarna, som finns i ett nationellt register hos dem. För att kunna inteckna en fastighet måste man ha en lagfart på fastigheten.

Forsknings och utvecklingskostnader

Forskning och utveckling brukar anses ha alltför osäkra avkastningsmöjligheter i framtiden för att kunna aktiveras i balansräkningen. Patentkostnader är ett exempel på forsknings- och utvecklingskostnader. Hos exempelvis läkemedelsföretag kan dessa bli höga på grund av konkurrenssituationen.

Företagsinteckning

En företagsinteckning är en inteckning i ett företags tillgångar som exempelvis inventarier, lager och kundfordringar. Företagsinteckningen ges till en långivare, men gäller inte för någon specifik tillgång utan bara rätten att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har någon säkerhet.

En inteckning i exempelvis en fastighet (specifik tillgång) ger dessa fordringsägare förtur framför innehavare av en företagsinteckning för de pengar som försäljningen av fastigheten ger.

Försäljningskostnader

Detta är kostnader som är förknippade med försäljningsaktiviteter, och det förekommer i resultaträkningen. Exempel på försäljningskostnader är personalkostnader för försäljningspersonalen, reklam, utställningar, kundfrakt med mera.

Förändring av varulager

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster. Det kan finnas många olika typer av lager, exempelvis råvarulager, produkter i arbete eller lager av tillverkade varor hos ett tillverkande företag eller lager av köpta varor hos en återförsäljare. Varor som finns i lager redovisas som en tillgång.

En lagerinventering görs genom att man räknar hur många produkter eller enheter som finns i det lager man vill inventera. Ofta används ett inventeringsunderlag eller en lista som omfattar alla artiklar för detta. Resultatet registreras i lagersystemet, vilket gör att alla artiklar får korrekt lagersaldo.

En lagervärdering är en beräkning av värdet på lagret. Beroende på värderingsprincip har varje enhet ett lagerpris, och lagervärdet erhålls genom att multiplicera lagersaldot med lagerpriset per enhet. Det totala lagervärdet är summan av alla enskilda lagervärden.

Förvaltningsberättelse

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolags räkenskapsår ska alltid avslutas med en årsredovisning även kallat bokslut. Denna består av en balansräkning, resultaträkning samt en revisions- och förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen innehåller sånt som inte kan fyllas i balans- och resultaträkning. 

G

Genomsnittligt lämnad kredittid

Den genomsnittliga kredittiden är ett genomsnitt av det antal dagar som passerar mellan fakturerings och betalningstillfället. Kredittiden påverkar företagets likviditet, ränteintäkter och räntekostnader. Dessutom kan en hög kredittid innebära ökad risk för kundförlust. För att få ner kredittiden behöver företaget se över fakturerings- och kravrutiner och betalningsvillkor i exempelvis avtal.

Genomsnittligt skuldränta

Genomsnittlig skuldränta visar räntekostnaden företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande skulder som banklån och icke räntebärande skulder som tex, moms.

Goodwill

Goodwill ingår i företagets immateriella tillgångar och består av bland annat värden som rykte, varumärken och kundkrets. Det kan beskrivas som det värde som överstiger ett företags bokförda värde. Med ett starkt varumärke eller ett väldigt gott rykte så värderas det faktiskt högre än det kapital som företaget har. 

Gäldenär

En gäldenär är ett juridiskt begrepp där det består av en person eller ett företag med skuld till någon annan. Borgenär heter det på andra sidan när man har lånat ut pengar.

H

Handelsvaror

Med handelsvaror avses de varor som företaget köpt till vidareförsäljning utan fortsatt behandling. Som handelsvaror räknas också råmaterial som företaget köpt till vidareförsäljning som sådana. 

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Vanligtvis äger holdingbolaget majoriteten av aktierna i dotterbolag och fungerar som ett moderbolag i en koncern för att optimera distribuerande av vinster och finansiering i andra företag. 

I

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in i ett företag i syfte att bedriva verksamheten. Det kan vara tex, verktyg, bilar, datorer, möbler etc. Inventarier till skillnad mot lagertillgångar är tänkta att stanna i bolaget medans lagertillgångars syfte är att säljas. 

I det fall inventarier och verktyg kan ha minskat i värde ska företaget testa om det finns ett behov av nedskrivning. Visar det sig att det finns behov skriv värdet ned till återvinningsvärdet, vilket är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Ingående moms

Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare eftersom företaget har rätt att få tillbaka den. Moms redovisas varje månad, per kvartal eller per år till Skatteverket.

J

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster (börsbolag) eller extraordinära poster är poster i ett företags redovisning som omfattar intäkter eller kostnader som inte kan hänföras till företagets ordinarie verksamhet. För att en intäkt eller kostnad ska räknas som extraordinär krävs att händelsen som ger upphov till denna intäkt eller kostnad “klart saknar samband” med företagets verksamhet. Det är mycket svårt att klassificera intäkter och kostnader som extraordinära, så de förekommer sällan i resultaträkningar.

Ett exempel skulle kunna vara när en anställd i ett tillverkande bolag, helt i strid mot givna instruktioner, spekulerar bort 1 miljon kronor på hedgefonder, då skulle denna förlust kunna rubriceras som en jämförelsestörande kostnad.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital används ofta vid en värdering, då nyckeltalet är ett mått för att mäta ägarnas eget kapital med obeskattade reserver som är uppskjuten skatt. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen ska ett skatteuttag göras.

K

Kapitalomsättningshastighet

Är ett nyckeltal och mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet bedrivs i förhållande till omsättningen. Med andra ord visar det hur stor försäljning ett bolag har i förhållande till skulder och eget kapital.

Ett vanligt sätt att öka kapitalomsättningshastigheten är att minska varulager. Ett mycket bra mättal som brukar användas i jämförelser mellan bolag i samma bransch.

Kassa och bank

Kassa och bank anger summan av de likvida medel företaget har på balansdagen. Dessa används i verksamheten för att exempelvis betala amorteringar, räntor, varuinköp, löner och inventarier eller, när det finns ett överflöd av likvida medel, betalas ut till bolagets ägare som utdelning. Ett bolag har oftast en fördröjning mellan inbetalning för sålda varor och tjänster och bolagets inköp av de resurser man behöver för försäljningen. 

Kassaflöde

Ett kassaflöde är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar. Kassaflöde kan användas för att jämföra bolagets tidigare perioder, budgetar eller gentemot andra företag i branschen. På börsbolag mats kassaflödet från tre grupper:

Löpande verksamhet
Det här är försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.

Investeringsverksamhet
Det här är förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.

Finansieringsverksamhet
Det här är emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder.

Kassalikviditet

Kassalikviditet indikerar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet om 100% innebär att alla kortfristiga skulder kan betalas direkt. Kassalikviditeten visar också hur känsligt företaget kan vara vid temporära omsättningsnedgångar. De tillgångar som kan omsättas omgående i kontanter kallas likvida medel. Detta är för ett företag dess kassa och dess olika konton. 

 

Koncernbidrag

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag, ett koncernbidrag är en överföring mellan företag i koncern med syfte att jämna ut resultaten mellan iblandade bolag. Då kan man styra vinster och förluster inom koncern.

 

Kortfristiga placeringar

En kortfristig placering är en placering som förfaller eller som företaget avser avyttra inom 12 månader efter balansdagen. Ett exempel skulle kunna vara en värdepappersportfölj. Om verksamheten köper och säljer aktier enbart för att få avkastning på sitt kapital utan att uppnå betydande inflytande i ett aktiebolag.

Kostnad för sålda varor

Kostnad för sålda varor är de direkta kostnader som går att hänföra till tillverkningen av de varor som säljs av ett företag. Exempelvis inköpspriset för sålda varor hos ett handelsbolag.

Kundfordran

Ett företag har en kundfordran mot en köpare när företaget levererat en vara eller tjänst och där köparen ännu inte betalat för detta. Summan av alla utestående, obetalda, fakturor per ett visst datum svarar mot ett företags kundfordringar. 

L

Leverantörsskulder

Om en köpare av en vara köper mot faktura har köparen en skuld till säljaren så länge som fakturan är obetald. En leverantörsskuld betraktas och bokförs som kortfristig skuld. Generellt sett gäller att leverantörsskulden uppkommer när ett köpande företag får en kredit från det säljande företaget enligt avtalade betalningsvillkor, som kan vara tex 30 dagar.

M

Maskiner och tekniska anläggningar

Denna rubrik är bara aktuell i tillverkande företag. I ett tillverkande företag används maskiner för att producera produkterna som säljs eller för att tillverka material och verktyg som förbrukas av företaget. En värdering av maskiner sker i utgångspunkten med anskaffningsvärdet, vilket är utgifterna för maskinens förvärv eller tillverkning. Därefter används tillåtna värderingsprinciper.

Minoritetsintressen

Om ett dotterbolag inte ägs till 100% av moderbolaget finns det minoritetsägare i dotterbolaget. Minoritetsintresse är den del av det egna kapitalet som tillhör minoritetsägarna. Detta beräknas på de värden som visas i dotterbolagets redovisning (eventuellt med koncernmässiga justeringar). Koncernredovisningen ska omfatta moderbolaget och dess dotterbolag. 

Momsregistreringsnummer

Alla som registrerar sig hos skatteverket för att betala moms kommer att få en momsregistreringsnummer. Det bygger på organisationsnumret om det är ett aktiebolag. Det ska alltid anges på fakturor och kvitton.

N

Nettomarginal

För att kunna se hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnader inklusive finansiering tittar man på nettomarginalen. Nettomarginal tar inte hänsyn till det kapital som satsats i företaget. Detta är ett nyckeltal som är lätt att använda för alla företag och som ger en indikation på hur lönsamt eller effektivt företaget har varit.

 

Nettoomsättning

Detta nyckeltal definieras som summan av intäkterna av försäljning av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms eller annan skatt som är kopplad till försäljningen.

Med andra ord är nettoomsättningen den summa som tillfaller företaget efter att varan/tjänsten är levererad och såld.

Nyemission

Ibland kan ett företag behöva ytterligare tillskott av kapital i verksamheten, i ett aktiebolag sker tillskottet av ägarkapital genom en så kallad nyemission. När man gör en nyemission erbjuder företaget sina aktier i bolaget till intressenter, oftast med kontant inbetalning. Syftet med en nyemission är att få in mer kapital i bolaget inför aktiviteter inom verksamheten som tex, uppskalning, expansion eller tvärtom när företaget är i behov av mer kapital.

O

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver används för att kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. Detta är vinster som inte beskattats, och som via skattemässiga bokslutsdispositioner avsatts för att skjuta upp bolagsskatten. Då dessa poster är obeskattade ses de som en dold skatteskuld (som ska betalas i framtiden) och eget kapital (uppkommen vinst). Härigenom påverkas det resultat som beskattas för perioden. På balansräkningen finns obeskattade reserver mellan skulder och eget kapital.

Obligationslån

En obligation är ett slags lån, räntebärande skuldebrev som ger avkastning i form av ränta. Skillnaden mellan aktier och en obligation är att aktier är eget kapital medans obligation är skulder.

Omsättningshastighet kundfordringar

Omsättningshastigheten för kundfordringar visar hur mycket av omsättningen som är bunden i kundfordringar. Ju högre värde desto sämre är det och desto högre kostnader. Omsättningshastigheten påverkas av kredittid, faktureringsrutin och kreditbevakning.

Omsättningshastighet varulager

Med lageromsättningshastighet menas hur många gånger per år ett lager omsätts. Det visar också förhållandet mellan värdet på det totala materialflödet under en viss tidsperiod och det kapital som funnits bundet i flödet. Nyckeltalet varierar för olika företag och olika branscher – allt från en gång per år till en gång per vecka är fullt möjligt. Detta nyckeltal är viktigt för exempelvis handelsbolag, då ju lägre omsättningshastighet lagret har desto större påverkan har det på företagets likviditet.

P

Patenter och licenser

Innovationer, varumärken, patent, designer, avtal, affärshemligheter och specialistkompetenser är alla exempel på ett företags immateriella tillgångar. Företagets värde kan till stor del ligga i dessa. Patenten ger ensamrätt till lösningen, så att ingen annan får tillverka, sälja eller importera den utan att först ha fått tillstånd av den som äger patenten. För att kunna få patent måste denna uppfylla vissa villkor – vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt.

Personalkostnader

Personalkostnader innehåller lönekostnader inklusive sociala avgifter men även kostnader vid rekrytering, utbildningskostnader, kostnader för personalens friskvård, pensionskostnader och kostnader för tex, företagshälsovård

Pågående arbete för annans räkning

Pågående arbeten är vanliga inom tjänste- och entreprenadbranschen. Ett pågående arbete är ett tjänste- eller entreprenaduppdrag för annans räkning som inte slutförts. Uppdraget kan ske till fast pris, till löpande räkning eller vara provisionsbaserat. Löpande räkning innebär ersättning för varor och utförda tjänster efter hand baserat på verklig tidsåtgång och verkliga uppgifter. Fast pris innebär att uppdraget ersätts med ett fast belopp antingen när det är slutfört eller i delintervall. Provisionsbaserade uppdrag innebär att ersättningen baseras på försäljningsresultat.

För att matcha intäkter och kostnader i resultaträkningen måste företaget periodisera pågående arbeten per balansdagen. Med intäkter avses värdet av utförda prestationer och kostnader är värdet av förbrukade resurser eller utnyttjade tjänster under perioden.

Periodisering

En periodisering innebär att inkomster och utgifter bokförs över perioder som de intjänats och för utgifter förbrukats. Genom en periodisering hamnar inkomster och utgifter i rätt period för bokföringen.

R

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. På denna nivå tar man hänsyn till finansiella poster som exempelvis ränteintäkter och räntekostnader. Skatter och avsättningar är inte inkluderat, så därför är detta ett mycket populärt jämförelsetal när man jämför bolag eller branscher.

Revisor

En revisor granskar de ekonomiska förhållandena som finns i ett bolag. En oberoende granskning som ska resulterar i ett uttalande om förhållandena i verksamheten. Vissa bolag har krav på en revisor, parametrar som spelar in är bolagets storlek eller juridisk form.

Riskbuffert

Ett nyckeltal som visar hur mycket lönsamheten kan sjunka innan det kostar mer att använda kapitalet än man tjänar på att ha kvar det. En negativ riskbuffert är inte bra. Om den dessutom finns tillsammans med en låg soliditet är det an indikation på att företaget är i fara.

Råvaror och förnödenheter

Råvaror och förnödenheter är alla förbrukningsvaror samt underentreprenader som används i produktionen. Med förnödenheter avses sådana tillgångar som används i ett företags normala tillverkningsprocess. Exempel på förnödenheter är bränsle, smörjmedel, slipmaterial, rengöringsmedel, städmaterial och tillsatsmaterial.

Ränteintäkter / Ränteutgifter

Ränta kan bestå av två olika varianter. Det kan vara den kostnaden som uppstår för att få låna pengar eller den avkastning som uppstår för att låna ut pengar. Nominell ränta kanske du har hört någon gång och det är den ränta som bankerna använder med hänsyn till inflationen.

Rörelsekapital

Rörelsekapital definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är det kapital ett företag använder sig av i sin dagliga verksamhet. Det mäter den kortsiktiga effektiviteten och hälsan hos ett företag.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att räcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företaget har betalat sina kostnader. Rörelsemarginalen anges i procent och det gäller att ju högre marginal, desto mer välmående är företaget.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är en viktig post i resultaträkningen. Det är resultatet av hur själva verksamheten går och visar antingen en vinst eller förlust som framkommer innan resultatet före finansiella intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatt på årets resultat beräknas.

S

Skatt

Skatt är en avgift som ska betalas in till staten. Det finns en hel del olika skatter som tex, inkomstskatt, momsskatt, trängselskatt etc. Syftet med skatt är att finansiera kollektiva ting som skolor, sjukvård, infrastruktur etc. 

Inom företagandet finns det olika skatter, A-skatt är för den som är anställd eller pensionär. F-skatt betyder att ett företag kan betala in sociala avgifter i form av egen avgifter. Har du en anställning och samtidigt driver ett företag finns det FA-skatt.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad används för värdering och kontroll av ett företags ekonomiska ställning. Det visar relationen mellan skulder och eget kapital. Den är starkt relaterad till företagets soliditet, med andra ord hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital.

Sociala avgifter

Social avgifter är lagstadgade avgifter som en arbetsgivare betalar för varje anställd. En egenföretagare betalar också in skatt fast då kallas det för egenavgifter. Sociala avgifter ska täcka system som social trygghet, socialförsäkringar, tex sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård i landet.

Soliditet

Soliditet är kort sagt ett mättal för ett företags betalförmåga på lång sikt. Det brukar användas för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierat med eget kapital.

Ett företag som har hög soliditet klarar sig i regel mycket bättre för motgångar eller negativa trender. Det är därför ett intressant nyckeltal för jämförelser med branschkollegor eller för banker när de ser över en verksamhet. Nyckeltalet soliditet kan ändras både uppåt samt nedåt av många olika skäl. En dålig soliditet betyder ofta att bolaget går med förlust men kan också sänkas vid större expansioner.

T

Täckningsbidrag

TB som är en förkortning för täckningsbidrag visar hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter. Detta nyckeltal används väldigt ofta för  att bedöma om en viss vara eller tjänst är lönsam för ett företag.

Täckningsgrad

Täckningsgraden visar hur stor procentandel av försäljningspriset som kan användas till att täcka fasta utgifter som är gemensamma för alla produkter. Täckningsgraden kallas ofta för bruttovinstmarginal och kan delas in över hela företaget eller ner på produktnivå.

U

Utdelning

Utdelning är ett sätt för ett aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget, och det är en årlig utbetalning av bolagets vinst som tillfaller ägarna. Utdelningar beskattas normalt lägre än lön, varför många småföretagare väljer en sänkt lön för att i stället göra utdelningar. Om bolaget väljer att inte dela ut en vinst kan det tyda på att bolaget ser ett behov av att ha kvar pengarna för eventuella framtida behov. 

En utdelning innebär att företagets eget fria kapital och dess kassa minskar.

V

Varulager

Det lager av varor som ett företag köpt in eller tillverkat kallas för varulager. Värderingen av varulager ska ske enligt lägsta värdeprincip.

Tar det tid för ett lager att ta slut kan detta tyda på låg efterfrågan, medan om det tar slut snabbt är efterfrågan god. Det är viktigt för företag att ha en god planering för att undvika för stora lager eller att lagret tar slut. Detta påverkar inköps eller tillverkningsbeslut för bolaget.

Vinstmarginal

Vinstmarginal visar hur stor vinsten är per omsättningskrona. Bra att veta är att detta nyckeltal räknas före skatt, därför gör sig detta nyckeltal som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i konkurrentjämförelser.

Å

Årets resultat

Årets resultat är vad som finns kvar när man tar samtliga intäkter och drar bort samtliga kostnader i resultaträkningen. Detta resultat kan vara vinst, förlust eller nollresultat. Om en vinst inte delas ut till aktieägarna flyttas den till “Eget kapital” i balansräkningen. Detta ger som resultat att det egna kapitalet ökar vid vinst och minskar vid förlust.

Årsredovisning

Alla aktiebolag i Sverige och vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar ska årligen sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Detta är lagstadgat och den ska även finnas offentlig. Det ska även vara med god redovisningssed vilket innebär att årsredovisningen följer standarder för lagar som finns att tillmötesgå.