Nyckeltalsskolan

Lär dig mer om nyckeltal

Här kan du hitta förklarande filmer, exempel och definitioner av typiska nyckeltal du stöter på inom företagsekonomin.

Mest populära nyckeltal

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Bra att veta är att vinstmarginalen beräknas före skatt, så med andra ord tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av hel en bransch eller i en analys av dina konkurrenter.

Soliditet

Soliditen visar ett företags långsiktiga betalningsförmåga, man brukar använda nyckeltalet soliditet för att visa hur stor del av företaget tillgångar som finansierats med eget kapital. Enkelt sagt kan man dra slutsatsen att ju större andel eget kapital som finansierar företaget desto högre är soliditeten.

Likviditet

Likviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, det är ofta väldigt avgörande för ett företags förmåga att klara av fakturor och betalningar. Man kan även säga att det är företagets direkta, tillgängliga pengar som kan användas just nu. Aktier och obligationer räknas tex, inte som ett företags likvida medel.

P/E-tal

Är en översättning från engelskans price / earnings och tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal.Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie. Gör du det så visar detta nyckeltal hur högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och kan därför användas på ett bra sätt när du jämför företag av olika storlekar.

Avkastning

Avkastning är en term som används för att räkna ut lönsamhet. Det finns olika varianter att räkna på när det kommer till avkastning: Avkastning på investering, avkastning på totalt kapital, avkastning på eget kapital är några av dessa. Du finner fler här!

Vanligaste frågorna

Vad är EV/EBITDA?

EBITDA används ofta vid värdering av företag, för att få en komplett bild så brukar man använda två olika delar för detta värde. EV som baseras i balansräkningen är marknadsvärde på aktierna + skulder – likvida medel. Och EBITDA som är baserad i resultaträkningen definieras som resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

 

Vad visar rörelsemarginalen?

Nyckeltalet rörelsemarginal är ett bra nyckeltal att använda då det visar företagets lönsamhet före finansiella kostnader och skatt. Det visar alltså hur stor del av intäkterna som är kvar efter att alla kostnader i bolaget dragits.

Desto högre rörelsemarginal ett bolag visar desto bättre, en negativt rörelsemarginal visar alltså att bolaget går i förlust.

Vad är räntetäckningsgrad?

Detta nyckeltal visar företagets förmåga att täcka sina räntekostnader. Med andra ord att bolaget kan täcka sina finansiella kostnader i bolaget. Nyckeltalet anges i decimal form och värdet 1 säger att bolagets resultat räcker till. Däremot om värdet är under 1 räcket resultatet inte till för de finansiella kostnaderna.

Ett stort varningstecken är om du tittar på företag med låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet. Vanligtvis brukar dessa företag behöva tillskott av aktiekapitalet eller att vända skutan och att få bolaget på fötter igen.

Vad är utdelning?

En utdelning är kortfattat en utbetalning till aktieägarna i bolaget. Oftast en årlig utbetalning som går till ägarna av aktiebolaget, dessa pengar går till ägarnas konton som de sedan kan använda. Det är styrelsen som bestämmer storlek på utdelningen, oftast vid bolagsstämma och oftast finns det redan satta riktlinjer kring bolagets utdelningsstorlek. I ett bolag som går bra och visar på bra resultat är utdelning oftast vanligare om det inte finns större satsningar som ska göras framgent. 

Nyckeltal används som grund till jämförelser. Med nyckeltal kan man ställa olika poster i ett bolags redovisning i relation till varandra. Dessa relationstal ger en bild på bolagets starka och svaga sidor.

Ofta används nyckeltal till att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Med nyckeltal mäter man nuläget mot exempelvis de mål som företaget har för att veta om de är på rätt väg. Nyckeltal kan användas för jämförelser med konkurrenter eller bolagets utvecklingen vid olika tillfällen. Analytiker använder nyckeltal för att exempelvis beräkna ett bolags teoretiska värde.

Exempel på nyckeltal är P/E-tal, soliditet, räntabilitet på eget kapital, vinstmarginal och maximal väntetid för en kund.  Speciellt inom miljö används begreppet ”Gröna nyckeltal”.

Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad de mäter:

• Finansiella mått
• Verksamhetsmått
• Lönsamhetsmått

Som övervakningsindikatorer kan nyckeltal hjälpa företagsledningen genom att ge analys och beslutsunderlag. Olika branscher använder sig av olika värden. Så exempelvis är vinstmarginalen i detaljhandeln normalt sett lägre än för fastighetsbolag.

Nedan följer några vanliga nyckeltal. Marginalmåtten mäter ett resultat i förhållande till omsättningen, och dessa anges i procent. Eftersom det kan finnas variationer i definitionen av nyckeltal bör man alltid kontrollera i årsredovisningen vilken definition företaget använder sig av.

Använd dig av nyckeltal i jämförelser med andra bolag

Det absolut bästa sättet att jämföra ditt bolag med andra bolag är att titta på och välja ut de nyckeltal som lämpar sig bäst att titta på för din bransch. Nyckeltalsjämförelse mellan olika branscher kan ibland vara svårt då marginaler, trender och standarder ser olika ut. Självklart kan man även göra branschöverskridande jämförelser med då är det bra att veta vad nyckeltalet står för och hur det definieras.

Förklarande filmer för nyckeltal (kommer snart)

Bruttovinstmarginal | Aktieutdelning | Avkastning på eget kapital | Skuldsättningsgrad | > Se alla filmer här!

Boka demovisning

”Boka gärna en tid med vår försäljningschef Eric så kan vi visa mer konkret hur du ska använda dig av nyckeltal på rätt sätt”

Eric Appelgren

Försäljningschef

Läs relevanta artiklar

Nyckeltal

Boktips för dig som vill….

Företagskoll

Se bolagsraketerna för 2018 i din kommun….

Konkurrentjämförelse

Hur jämför du dig bäst mot konkurrenterna?